Verslag eerste bijeenkomst Wooncommissie

19 december 2023

Aanwezig: Paul van de Ven (voorzitter), Thom Verheul (secretaris) Henk Ensing, Peter Prak, Ditmar Balwijn, Peter Deddens, Douwe Dijk, Nicolaas Balk, Nico Garstman en Inge Mulder

Niet aanwezig: Janneke van der Leest, Carolien Kroeze, Robin Wieland

Helaas kon Janneke niet aanwezig zijn bij de eerste bijeenkomst. Kort voor de vergadering werd duidelijk dat Carolien Kroeze en Robin Wieland ook willen aansluiten. De voorzitter zal hen benaderen en bij praten over de stand van zaken en hen uitnodigen voor de vergadering in januari.

De vergadering begint met een voorstelrondje waarin iedereen ook zijn of haar motivatie en eventueel belang bij het onderwerp van de commissie aangeeft.

Peter Deddens geeft, voorafgaande aan de vergadering, aan dat hij zakelijk betrokken is, en in de toekomst zal zijn, bij woonprojecten in het dorp Noordlaren. Hijzelf kan dit belang scheiden (hij was al medeauteur van het Dorpsontwikkelingsplan 2017) van deelnemen aan vergaderingen van de Wooncommissie. Hij heeft echter geluiden opgevangen, waaruit blijkt dat de schijn van belangenverstrengeling, in de ogen van anderen, niet kan worden uitgesloten. Daarom trekt Peter zich met spijt terug uit de Wooncommissie. De overige leden begrijpen en betreuren zijn opstappen.

Voor de andere aanwezigen geld dat het belang afhankelijk is van de plek in het dorp waar mogelijk iets zou kunnen plaatsvinden. Feitelijk zijn er geen mensen in de commissie die aangeven enig zakelijk belang als grondeigenaar hebben bij waardestijging van grond, er zijn wel tegenstanders van bouw op mogelijke plekken waar het gaat om het uitzicht, maar dus geen voorstanders. Van de 2 resterende woonprofessionals die in de groep zitten (Dagmar en Peter Prak) geven beiden nadrukkelijk aan er alleen als kennis dragende dorpsgenoot in te zitten en beroepsmatig niets nu al in het dorp te doen of in de toekomst te willen gaan doen, tenzij het hele dorp er nadrukkelijk om zou vragen.

De samenstelling van de commissie lijkt een goede afspiegeling van de bewoners van ons dorp. Afgesproken wordt dat de verschillende belangen steeds zullen worden uitgesproken en daardoor kunnen worden meegenomen in de besluitvorming. Ook wordt nogmaals bevestigd dat het de taak van de commissie is te zorgen dat de inbreng van alle Noordlaarders wordt ingewonnen en geïnventariseerd. Het is de bedoeling dat de commissie uit deze informatie een overzicht maakt wat als breed gedragen mogelijkheden wordt gezien en deze deelt met alle Noordlaarders.

Algemeen wordt benadrukt dat de commissie wil uitgaan van de behoefte aan woonruimte, voor WIE, en dan pas wil kijken naar het HOE en dan pas het WAAR.  Er wordt geconstateerd dat er jonge mensen zijn die in het dorp zijn opgegroeid, maar nu elders wonen en willen terugkeren. Voor hen is weinig of geen betaalbare woonruimte. Verder wordt er gepleit voor behoud van alle bomen en van open ruimten: de sfeer en de stijl van het dorp mag niet worden aangetast.

Dan komt de vraag aan de orde: wat wil de gemeente?
Het gaat in de gedachten van de gemeente om kleine aantallen woningen of woonbestemmingen (in kleinere eenheden gesplitste woningen of boerderijen).
Plannen moeten passen bij de schaal en uitstraling van het dorp.

De vraag van de commissie is: hoe verloopt het proces van plannen maken, wat is de ruimte voor de bevolking daarin en gaan we als commissie wel of niet tafel met ambtenaren van de gemeente Groningen.

Als wooncommissie hebben wij in februari 2024 een goed gesprek met de vertegenwoordigers van de gemeente, over de werkelijke ruimte die wij als Noordlaarders krijgen om advies te geven en de kans dat deze adviezen een significante rol spelen bij toekomstige besluiten . Immers veel plannen voor kleine aanpassingen van huizen of het bouwen van bijgebouwen zijn in het verleden niet eens in behandeling genomen. Hoever is de gemeente gevorderd in de procedure met eigenaren van huizen en boerderijen die hun vastgoed willen opsplitsen in kleinere wooneenheden en hoe meedenkend is de gemeente bij de lopende aanvragen. Ook is er de vraag over welke planologische ruimte we als dorp mee mogen praten of wel wat is begrenzing van het dorp?

Besloten wordt over te gaan tot een inventarisatie van de woonbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief. Een door de Wooncommissie ontworpen en uitgevoerde enquête wordt als het beste middel gezien. De eerste stappen daartoe zullen worden gezet met als uitgangspunt de vorige enquête. Deze wordt voorgelegd aan een dorpsgenoot met onderzoekservaring (geen lid van de Wooncommissie). De manier van verspreiding van de enquête wordt nader besproken.

Afgesproken wordt dat de voorzitter de gemeente vraagt om de kaart van Noordlaren met daarop de begrenzing voor eventuele nieuwe woningen. Ook gaat hij in gesprek met de gemeente. Daarin zal hij duidelijk maken dat de commissie nog niet meteen samen met vertegenwoordigers van de gemeente gaat vergaderen.

Enkele commissieleden zoeken uit welke plannen er liggen voor splitsing van woningen en boerderijen en hoe die plannen eruitzien. Ook worden niet in behandeling genomen bouwaanvragen geïnventariseerd.

De volgende vergadering wordt gehouden op maandag 22 januari om 20.00 uur ten huize van de voorzitter.

Mochten er vragen zijn. Het e-mailadres van de commissie is: wooncommissie-noordlaren@noordlaren.eu

Mocht u/jij vragen of opmerkingen hebben mail ons dan!

Wooncommissie Noordlaren

Laatste nieuws